Премини към основното съдържание

Изх. № 24-31630-17.11.2021г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
„ЧЕМАЛЕТИН ЧЕЛИК“ ООД
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал.2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод формирано заявление рег. № 01-638846-12.11.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на с. Голям Поровец за поземлен имот с идентификатор 15953.65.415 по одобрена Кадастрална Карта (КК) със заповед № РД-18-53/25.08.2009 г. на ИД на АГКК, находящ се в строителните граници на с. Голям Поровец, общ. Исперих, област Разград, с административен адрес ул.“Цар Калоян“, състоящо се в дописване на нов собственик с документ за собственост от 26.10.2021 г.
След извършена проверка се установи, че за посочения поземлен имот сте записан като собственик в кадастралния регистър на недвижимите имоти въз основа на Нотариален акт  от 17.01.2007 г.по данни от Служба по вписванията гр.Исперих.
Данните са актуализирани на 17.11.2021 г.
    
  НАЧАЛНИК НА СГКК - Разград:...........................................
/ инж. Ганчо Петров /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.11.2021 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 30.11.2021 г.

slogan bg