Премини към основното съдържание

Изх. № 24-31613-17.11.2021г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ИВАН ЛАЗАРОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал.2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод формирано заявление рег. № 01-638846-12.11.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на с. Райнино за поземлен имот с идентификатор 61875.33.254 по одобрена Кадастрална Карта (КК) със заповед № РД-18-31/03.06.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в строителните граници на с. Райнино, общ. Исперих, област Разград, с административен адрес ул.“Христо Ботев“ №37, състоящо се в дописване на нов собственик с документ за собственост от 25.10.2021 г.
След извършена проверка се установи, че за посочения поземлен имот сте записан като собственик в кадастралния регистър на недвижимите имоти въз основа на Документ  от 31.07.1985 г.
Данните са актуализирани на 17.11.2021 г.
    
  НАЧАЛНИК НА СГКК - Разград:...........................................
/ инж. Ганчо Петров /
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.11.2021 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 30.11.2021 г.

slogan bg