Премини към основното съдържание

Изх. № 24-31185-11.12.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО „КАРАДАЙ“ ЕООД ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ №5
Подразделения

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-557453-27.11.2020г. от Фикри Мустафов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-302438-27.11.2020г. е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Търговище за поземлени имоти с идентификатори 73626.504.278, 73626.504.276 и 73626.504.249 с административен адрес гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №91, бул. „29ти януари“ №10, одобрени със заповед РД-18-18/17.06.2005г. на Изпълнителня директор на АГКК. Производството е за промяна на одобрени КККР има и своето правно основание в чл. 51, ал. 2 и чл. 54, ал.4 от ЗКИР.

Видно от приложените към документите на молителя скици-проект, целта на исканото изменение е промяна на границите между поземлени имоти с идентификатори 73626.504.278, 73626.504.276 и 73626.504.249 и  се извършва въз основа на скица-проект №15-1155279-11.12.2020г., копие от която Ви изпращаме като приложение към настоящето писмо, във връзка с чл. 34, ал.1 от АПК;

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-534080-14.11.2020г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-302438-27.11.2020г. и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 – с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на е-mail: targovishte@cadastre.bg.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-557453-27.11.2020г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на КККР за поземлени имоти с идентификатори 73626.504.278, 73626.504.276 и 73626.504.249 с администратиен адрес гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №91, бул. „29ти януари“ №10, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт заповед за изменение на КККР.

   Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

                                                             Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 11.01.2021г.

Дата на сваляне от таблото: 18.01.2021г.

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО

slogan bg