Премини към основното съдържание

Изх. № 24-30317-03.12.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: СТЕФАНКА ПАНОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „РАДЕЦКИ“ №39 ВХ.А ЕТ.4 АП.16 МАРИЯ БОНЕВА ГР. СОФИЯ УЛ. „ЧЕРКОВНА“ №57 ЕТ.2 АП.8 ИВАНКА ИВАНОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „РАДЕЦКИ“ №37 ВХ.А ЕТ.4 АП.8 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „РАДЕЦКИ“ №37 ВХ.А ЕТ.4 АП.8
Подразделения

   На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-550682-24.11.2020г. от Иван Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-279084-05.11.2020г. е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Търговище за самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 73626.506.139.6.15 и 73626.506.139.6.16 с административен адрес гр. Търговище, ул. „Раецки“ №39, вх. А, ет.4, ап.15 и 16, одобрени със заповед РД-18-18/17.06.2005г. на Изпълнителня директор на АГКК. Производството е за промяна на одобрени КККР има и своето правно основание в чл. 51, ал. 2 и чл. 54, ал.4 от ЗКИР. 
Видно от приложените към документите на молителя схеми-проект, целта на исканото изменение е нанасяне на СОС с проекетни идентификатори 73626.506.139.6.32 и 73626.506.139.6.33. Вписване в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за СОС с идентификатор 73626.506.139.6.32 на наследници на Никола Иванов Панов с документ за собственост Договор от 19.08.1987г., издаден от Общински народен съвет Търговище. Заличаване на СОС с идентификатор 73626.506.139.6.16 собственост на Иван Димитров Иванов и Иванка Григорова Иванова с документ за собственост Нотариален акт №36 от 19.03.1973г. Промяна границите на СОС с идентификатор 73626.506.139.6.15 собственост на Даринка Йорданова Денева с документ за собственост Нотариален акт №198 от 28.12.1993г.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-496263-26.10.2020г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-279084-05.11.2020г. и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 – с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на е-mail: targovishte@cadastre.bg.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-550682-24.11.2020г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на КККР за самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 73626.506.139.6.15 и 73626.506.139.6.16 с административен адрес гр. Търговище, ул. „Раецки“ №39, вх. А, ет.4, ап.15 и 16, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт заповед за изменение на КККР.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с изменението.
                                              
                                                                                                 Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 22.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 08.03.2021г.
Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg