Премини към основното съдържание

Изх. № 24-28765-15.09.2023 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ПЛАМЕН РАЙЧЕВ ТАНЧЕВ До: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ До: РАДКО ПЕТРУНОВ – кмет на Община Трекляно До: Н-ци на АНДОН НИКОЛОВ ВЕЛИНОВ До: Н-ци на Рангел Величков Димов: РОСИЦА КРУМОВА ДИМОВА АНЕТА КРУМОВА ЦИЛАКОВСКА БОРИСЛАВ КРУМОВ АНГЕЛОВ КИРИЛ МАРТИНОВ КИРИЛОВ АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ До: Н-ци на Димитър Стоичков Мишев: ОРЛИН КАМЕНОВ МИШЕВ КРУМ КАМЕНОВ МИШЕВ ЛЮБЕН ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ РОСИЦА ОГЯНОВА ДИМИТРОВА-АРГИРОВА
Подразделения
Кюстендил

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-159556-22.03.2022 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10423-15.09.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Средорек за поземлен имот с идентификатор 68535.23.2, поземлен имот с идентификатор 68535.25.4, поземлен имот с идентификатор 68535.25.5, поземлен имот с идентификатор 68535.25.29, поземлен имот с идентификатор 68535.25.30 и поземлен имот с идентификатор 68535.25.101, състоящо се в отстраняване на явна фактическа грешка -  изменение в границите и площите на поземлени имоти с идентификатори:
68535.23.2 – водно течение, река – отнемат се 38 кв. м, без обезщетение;
68535.25.4 – ливада на наследниците на Димитър Стоичков Мишев – отнемат се 
12 кв. м, без обезщетение;
68535.25.5 – ливада на Община Трекляно – отнемат се 1344 кв. м, без обезщетение;
68535.25.29 – ливада на наследниците на Рангел Величков Димов – отнемат се 
345 кв. м, предвиден за обезщетение;
68535.25.30 – ливада на наследниците на Рангел Величков Димов – отнемат се 
438 кв. м, предвиден за обезщетение.
Изменението е съгласно приложеното към проекта геодезично заснемане, както и протокол на комисията по чл. 47, ал. 1 от ЗКИР за разглеждане на контактна зона и предложение за отстраняване на несъответствията в нея.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 68535.23.2, поземлен имот с идентификатор 68535.25.4, поземлен имот с идентификатор 68535.25.5, поземлен имот с идентификатор 68535.25.29, поземлен имот с идентификатор 68535.25.30 и поземлен имот с идентификатор 68535.25.101, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В 14-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10423-15.09.2023 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.
Приложение: Заповед № 18-10423-15.09.2023 г. и скица-проект № 15-607405-05.06.2023 г.

С уважение,

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил

Изготвил: инж. Мария-Ирина Атанасова, главен експерт „ГД“

ЗАПОВЕД
№ 18-10423-15.09.2023 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 53б, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-159556-22.03.2022 г. от ПЛАМЕН РАЙЧЕВ ТАНЧЕВ и Протокол № 21-1392-05.05.2023 г. на комисия по чл. 47, ал. 1 ЗКИР
ОДОБРЯВАМ:

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Средорек,
EKATTE 68535, общ. Трекляно, одобрена със заповед № РД-18-843 / 10.12.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.10.2020 г.,  
съгласно скица - проект № 15-607405-05.06.2023 г., състоящо се в:
отстраняване на явна фактическа грешка -  изменение в границите и площите на поземлени имоти с идентификатори:
68535.23.2, 68535.25.4, 68535.25.5, 68535.25.29 и 68535.25.30.
Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68535.25.101:
площ: 193 кв. м, начин на трайно ползване: Ливада, собственост на 
ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО въз основа на документ:
Акт за частна общинска собственост № 29 том 7 рег. 1594 дело 862 от 02.06.2020г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;

Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68535.23.2:
данни преди промяната: площ: 22811 кв. м, начин на трайно ползване: Водно течение, река, собственост на 
ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД въз основа на документ:
Няма документ за собственост  от 0000г.
данни след промяната: площ: 22773 кв. м, начин на трайно ползване: Водно течение, река, собственост на 
ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД въз основа на документ:
Няма документ за собственост  от 0000г.;
поземлен имот с идентификатор 68535.25.4:
данни преди промяната: площ: 3679 кв. м, начин на трайно ползване: Ливада, собственост на 
ДИМИТЪР СТОИЧКОВ МИШЕВ въз основа на документ:
Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници  от 0000г., издаден от ОСЗГ С. ТРЕКЛЯНО
данни след промяната: площ: 3667 кв. м, начин на трайно ползване: Ливада, собственост на 
ДИМИТЪР СТОИЧКОВ МИШЕВ въз основа на документ:
Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници  от 0000г., издаден от ОСЗГ С. ТРЕКЛЯНО;
поземлен имот с идентификатор 68535.25.5:
данни преди промяната: площ: 2063 кв. м, начин на трайно ползване: Ливада, собственост на 
ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО въз основа на документ:
Акт за частна общинска собственост № 29 том 7 рег. 1594 дело 862 от 02.06.2020г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA
данни след промяната: площ: 525 кв. м, начин на трайно ползване: Ливада, собственост на 
ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО въз основа на документ:
Акт за частна общинска собственост № 29 том 7 рег. 1594 дело 862 от 02.06.2020г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;
поземлен имот с идентификатор 68535.25.29:
данни преди промяната: площ: 579 кв. м, начин на трайно ползване: Ливада, собственост на 
РАНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ ДИМОВ въз основа на документ:
Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 807197 от 27.08.2020г., издаден от ОСЗ КЮСТЕНДИЛ
данни след промяната: площ: 234 кв. м, начин на трайно ползване: Ливада, собственост на 
РАНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ ДИМОВ въз основа на документ:
Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 807197 от 27.08.2020г., издаден от ОСЗ КЮСТЕНДИЛ;
поземлен имот с идентификатор 68535.25.30:
данни преди промяната: площ: 619 кв. м, начин на трайно ползване: Ливада, собственост на 
РАНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ ДИМОВ въз основа на документ:
Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 807197 от 27.08.2020г., издаден от ОСЗ КЮСТЕНДИЛ
данни след промяната: площ: 181 кв. м, начин на трайно ползване: Ливада, собственост на 
РАНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ ДИМОВ въз основа на документ:
Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 807197 от 27.08.2020г., издаден от ОСЗ КЮСТЕНДИЛ;

    
Заповедта да се съобщи по реда на АПК на следните заинтересовани лица, съгласно чл. 53б, ал. 7 от ЗКИР: ПЛАМЕН РАЙЧЕВ ТАНЧЕВ, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“, ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО, РОСИЦА КРУМОВА ДИМОВА, АНЕТА КРУМОВА ЦИЛАКОВСКА, БОРИСЛАВ КРУМОВ АНГЕЛОВ, КИРИЛ МАРТИНОВ КИРИЛОВ, АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ОРЛИН КАМЕНОВ МИШЕВ, КРУМ КАМЕНОВ МИШЕВ, ЛЮБЕН ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ, РОСИЦА ОГЯНОВА ДИМИТРОВА-АРГИРОВА,
Съгласно чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване, в 14 - дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК пред Административен съд - ГР. КЮСТЕНДИЛ.
    Приложение: скица – проект № 15-607405-05.06.2023 г.

Заповедта да се връчи на инж. Мария-Ирина Атанасова за изпълнение.

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил
 

slogan bg