Премини към основното съдържание

Изх. № 24-28661-18.11.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
Подразделения

На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление № 01-174995-30.04.2020г. от ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ДЖАРОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.3318, 68134.2046.2565, 68134.2046.28, 68134.2046.26, 68134.2046.25, 68134.2046.24, 68134.2046.23, гр. София, район „Панчарево“, Столична община.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК са уведомени за започнатото производство известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя, с дадена възможност за становище и ангажиране на доказателства по преписката. Във връзка с извършеното уведомяване, в деловодството на СГКК-София постъпва възражение с вх. 02-287-24.06.2020г. от Столична община район Панчарево, с което се изразява несъгласие със започнатата процедура.
С цел изясняване на фактическата обстановка Административният орган е уведомил заявителя и правоспособното лице по ЗКИР, изготвило проекта, за постъпилото възражение, в 
следствие на което в деловодството на СГКК постъпва преработен проект с вх. № 05-11541-28.09.2020г.
Изменението се изразява в промяна на границите на поземлен имот с идентификатор 68134.2046.25 по скица-проект №15-898177-30.092020г., в съответствие с границите на УПИ X-25, кв. 6 по действащ регулационен план на М.“в.з. Малинова долина 2Б част-разширение м. Дупките“, одобрен със Заповед №РД-50-1188/19.12.1995г. на Гл. архитект на София, потвърдена с Решение №85 по Протокол №56/06.08.2003г. на СОС на Гл. архитект на София, Заповед №РД-09-50-342/05.04.2007г. за поправка на ОФГ, съгласно представен документ за 

собственост нотариален акт № 140/17.02.2020г. и в съответствие с проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София на тел. 02/8188383 и 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-174995-30.04.2020г.  
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала 
№ 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-70187-10.02.2020г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2046.3318, 68134.2046.2565, 68134.2046.28, 68134.2046.26, 

68134.2046.25, 68134.2046.24, 68134.2046.23, адрес: гр. София, район „Панчарево“, Столична община, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомение по реда на чл. 61 от АПК.

    Приложения:
    Копие от скица – проект № 15-898177-30.09.2020г.

            
                                              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                                   ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:20.11.2020г.
 

slogan bg