Премини към основното съдържание

Изх. № 24-28409-13.09.2023 г.

Документи
24-28409.pdf (1.23 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО АРНО РАЙНЕР БУРХАРД ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
Подразделения
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-401227-17.07.2023г. от ЙОРДАН ТОДОРОВ ПАНДЕЗОВ, като пълномощник на „АЛНУАИМИ ГРУП“ ЕООД  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приет проект за изменение с Удостоверение №  25-213851-26.07.2023 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.1424.1.31 и  68134.1606.1424.1.32 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) гр. София, район „Студентски“, Столична община, одобрена със Заповед №РД-18-38/10.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се изразява в отразяване на верните очертания на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1606.1424.1.32 ( апартамент Б32 на две нива), като се засяга самостоятелен обект с идентификатор 68134.1606.1424.1.31 (апартамент Б31) и се извършва въз основа на представен проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК - София и е публикувано на електронната страница на АГКК, на тел. 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, или на място, да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-401227-17.07.2023 г., въз основа на което е издадено Удостоверение №  25-213851-

26.07.2023г., да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документи   може   да  изпратите  или  представите  на  адрес:  СГКК  София:   гр.  София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-401227-17.07.2023г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1606.1424.1.31 и  68134.1606.1424.1.32 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) гр. София, район „Студентски“, Столична община, като в срока по чл. 57 от АПК ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18a от АПК.

    
                        
                                         НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
                                                      
                
                        

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.09.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК:
26.09.2023 г.
 

slogan bg