Премини към основното съдържание

Изх. № 24-27745-13.10.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СТЕФАН КОВАЧЕВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-491178-01.09.2021 г. от заявител Анка Феодорова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-256008-31.08.2021 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на сграда, находяща се в землището на с. Чакали, м. „Смесито“.
Изменението се изразява в нанасяне на сграда с проектен идентификатор 80100.33.273.1. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – „Кад Консулт“ ЕООД – гр. Велико Търново.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от свалянето му от таблото в СГКК – гр. Велико Търново и електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-466826-20.08.2021 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-256008-31.08.2021 г.,  в сградата на СГКК – Велико Търново, ул. „Цар Теодор Светослав № 59 и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-466826-20.08.2021 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на сграда, находяща се в землището на с. Чакали, м. „Смесито“.
Телефон за справка: 062/62 25 36 – инж. Георги Георгиев.

С уважение,
ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ, 
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър Велико Търново

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.10.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и от електронната страница на АГКК: 21.10.2021 г.
 

slogan bg