Премини към основното съдържание

Изх. № 24-27598-12.10.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ИВАНКА ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА
Подразделения

Уважаема госпожо Вълчева,    
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-184931-06.04.2021 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-236955-13.08.2021 г. е започната процедура по изменение за сграда с идентификатор 00702.514.155.1, адрес: гр. Асеновград, ул. „Рилска“ 42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
    Изменението се изразява в отразяване на 4 броя самостоятелни обекти – три жилища и гараж в сграда с идентификатор 00702.514.155.1 и се извършва въз основа на представени проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР, документи за собственост и Удостоверение от Община Асеновград .
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК – гр. Пловдив и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление с вх. № 01-184931-06.04.2021 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-236955-13.08.2021 г., в сградата на СГКК – гр. Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, СГКК – гр. Пловдив.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление с вх. № 01-184931-06.04.2021 г., СГКК – гр. Пловдив ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 00702.514.155.1, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Началник на СГКК – гр. Пловдив:……………………….
/инж. Никола Бадев/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК – 13.10.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК – 21.10.2021 г.
 

slogan bg