Премини към основното съдържание

Изх. № 24-27596-12.10.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ТАНЯ АНГЕЛОВА ПЕНКА МАРИНОВА-ИЛЧЕВА
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-461350-18.08.2021 г. от заявител Ашкънай Батък до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-236678-13.08.2021 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №13-Г.
Изменението се изразява в коригиране контурите на самостоятелни обекти с идентификатори: 10447.515.445.1.5, 10447.515.445.1.6, 10447.515.445.1.8, 10447.515.445.1.9. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – „Петра-2004“ ЕООД – гр. Велико Търново.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от свалянето му от таблото в СГКК – гр. Велико Търново и електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-448006-11.08.2021 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-236678-13.08.2021 г.,  в сградата на СГКК – Велико Търново, ул. „Цар Теодор Светослав № 59 и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-448006-11.08.2021 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за коригиране контурите на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №13-Г.

С уважение,
ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ, 
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър Велико Търново

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 12.10.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и от електронната страница на АГКК: 20.10.2021 г.

slogan bg