Премини към основното съдържание

Изх. № 24-27590-12.10.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
БЛАГО САЛЧЕВ ХРИСТЕВ
Подразделения

Уважаеми господин Христев,
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявления с вх. № 01-232841-28.04.2021 г., 01-442608-10.08.2021 г. и 01-494526-03.09.2021 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-257363-02.09.2021 г. е започната процедура по изменение за поземлени имоти с идентификатори 55909.501.1277, адрес: гр. Перущица, ул. „Тракия“ 13, 55909.501.1278, адрес: гр. Перущица, ул. „Тракия“ 15 и 55909.501.9603, адрес: гр. Перущица, ул. „Тракия“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-270/02.05.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
    Изменението се изразява в коригиране на границите на поземлени имоти с идентификатори 55909.501.1277, 55909.501.1278 и 55909.501.9603, заличаване на сгради с идентификатори 55909.501.1277.2 и 55909.501.1278.1, коригиране на контура на сграда с идентификатор 55909.501.1277.1 и преномерирането й с нов идентификатор 55909.501.1277.4 и отразяване на нова сграда с проектен идентификатор 55909.501.1277.3  и се извършва въз основа на представени проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР, документ за собственост, копие от действащ регулационен план, Удостоверение за съборени сгради и строителни книжа.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК – гр. Пловдив и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявления с вх. № 01-232841-28.04.2021 г., 01-442608-10.08.2021 г. и 01-494526-03.09.2021 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-257363-02.09.2021 г., в сградата на СГКК – гр. Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, СГКК – гр. Пловдив.

При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявления с вх. № 01-232841-28.04.2021 г., 01-442608-10.08.2021 г. и 01-494526-03.09.2021 г., СГКК – гр. Пловдив ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 55909.501.1277, 55909.501.1278 и 55909.501.9603, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Началник на СГКК – гр. Пловдив:……………………….
/инж. Никола Бадев/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК – 13.10.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК – 21.10.2021 г.
 

slogan bg