Премини към основното съдържание

Изх. № 24-27463-11.10.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО "ВЕЛТА-БГ" ЕООД
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 56, ал. 9 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта, Ви уведомяваме че във връзка с чл. 69, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и след представен акт по реда на чл. 86, ал. 1 от ЗКИР по заявление рег. № 01-327482-16.06.2021г. от БОЙКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА, лично и като пълномощник на ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИЛИЕВ и рег. № 05-11726-01.09.2021г. от ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА, като пълномощник на БОЙКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-181740-22.06.2021г. е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6915.34 и 04234.6915.2730 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, одобрена със Заповед №РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се изразява в промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори  04234.6915.34 и 04234.6915.2730 за нанасяне на поземлен имот с идентификатор 04234.6915.2730 с площ 928 кв.м. и е извършено въз основа на представен проект на правоспособно лице по ЗКИР и документ за собственост – Нотариален акт за собственост на недвижим имот на основание давностно владение, извършен по реда на чл. 587, ал. 2 и 3 от ГПК, вписан в Служба по вписванията на 13.08.2021г., като акт №95, том СLI, рег. 58207,  дело 45121.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) в поземлен имот с идентификатор 04234.6915.2730 са регистрирани данни за собственици и актовете, от които те черпят правата си: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИЛИЕВ и БОЙКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА за собственици с Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията на 13.08.2021г., като акт №95, том СLI, рег. 58207,  дело 45121.
Уведомяваме Ви, че СГКК като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документът се записва в кадастралния регистър на недвижимите имоти и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост – съставени преди представения документ. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                                   ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
                                                                                                  

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.10.2021 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 21.10.2021 г.

slogan bg