Премини към основното съдържание

Изх. № 24-26847/ 04.10.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА КИРОВА НОРВЕГИЯ

Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-334724-18.06.2021 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-291314-31.05.2021г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот  с идентификатор: 
За обекти: Поземлен имот 10135.5503.279 гр. Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, ул. МЛАДОСТ № 5, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Средно застрояване (от 10 до 15 m), площ 207 кв. м, стар номер 66, квартал 143
Поземлен имот 10135.5503.285 гр. Варна, район Аспарухово, п.к. 9000, ул. АРДА № 4, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Средно застрояване (от 10 до 15 m), площ 153 кв. м, стар номер 72.

Коригирането на границата между ПИ 10135.5503.285 и 10135.5503.279, изменението
на сграда 10135.5503.285.2 и попълването на схеми на самостоятелни обекти сидентификатори 10135.5503.285.2.1 и 2 е на основание чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, в съответствие с Протокол от съдебна делба от 07.07.2003г., вписан в Служба по вписванията – Варна с №109 от 10.06.2020г., том IV, вх.рег.№12296, дв.вх.рег.№12118, дело 1717 и в резултат на геодезически измервания.
    На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление рег. № 01-334724-18.06.2021г.въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-291314-31.05.2021г. в сградата на СГКК - ВАРНА гр. ВАРНА,  Бул. ОСВОБОДИТЕЛ № 76Г, ет.6 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите, исканията и възраженията може да изпратите на адрес: 9000, гр.Варна, Бул."ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №76Г, ет.6- с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на Виж имейла... .
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-334724-18.06.2021г., СГКК ВАРНА ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

НАЧАЛНИК НА СГКК -  ВАРНА ………………………
            / инж. КР. БОЖКОВА /                                                        

slogan bg