Премини към основното съдържание

Изх. № 24-25058-15.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СВЕТЛОЗАР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ п.к. 8600 гр. Ямбол
Подразделения

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-111907/14.09.2020г. по писмо с изх. №2801-19352/10.09.2020г. от Община Ямбол до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.549.11, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Шести септември” №22А.
Като страна в производството имате право на участие: да преглеждате документите по преписката, да представите документи за собственост, доказателства и др. документи за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, да правите писмени искания и обосновани възражения.
В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол, 
пл. ”Освобождение” №7, ет.2, стая 201 /бившата проектантска организация/  от 14.00 до 16.00 часа, телефони за контакт: 046 / 66 18 79, тел./факс 046/663217, e-mail: jambol@cadastre.bg.  
При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КР продължава при спазване на законоустановения ред. 
/Моля, заинтересованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./    

Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………
                                                                                  /инж. Р. Христова /

МД

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото:  15.10.2020г.      
Дата на сваляне от таблото: 22.10.2020г.
Длъжностно лице: .......................................................
                          (име, фамилия - длъжност; подпис)
 

slogan bg