Премини към основното съдържание

Изх. № 24-25028-15.10.2020г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
РАНГЕЛ СТОИЛОВ ВУКАДИНОВ
Подразделения

На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-413795-11.09.2020г. от ЛИЛЯНА ДОЙЧИНОВА АНТОНОВА и АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АНТОНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 29150.7104.1027, 29150.7104.503, 29150.7104.502, 29150.7104.332 и 29150.7104.212, находящи се в с. Железница, район „Панчарево“, Столична община.
Изменението се изразява в промяна на северозападната, югозападната и източната граници на поземлен имот с идентификатор 29150.7104.332 в съответствие с границите на УПИ Х-332, кв. 11 по регулационен план на м. „с. Железница“, одобрен с Решение №83 по Протокол №24/30.03.2001г. на СОС. Изменението се извършва по скица-проект №15-878419-25.09.2020г. въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София на тел. 02/8188383 и 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-413795-11.09.2020г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 
1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-413795-11.09.2020г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и 
кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 29150.7104.1027, 29150.7104.503, 29150.7104.502, 29150.7104.332 и 29150.7104.212, находящи се в с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

    Приложения:
    Копие от скица – проект № 15-878419-25.09.2020г.

                    
                    
 НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                                   ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
                                                                                                  

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:16.10.2020г.
 

slogan bg