Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24971-14.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НАСЛЕДНИЦИ НА УСЕН МУСОВ СТАРКОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-116876-05.03.2020г. на СГКК – Благоевград, подадено от Надежда Римпева – пълномощник на Муса Старков е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на   с. Конарско, общ. Якоруда, одобрени със Заповед РД-18-719/15.10.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Изменението се  състои в допълване на сграда с идентификатор 38220.31.18.1 в поземлен имот с идентификатор 38220.31.18, на основание Нотариален акт № 65, том 6, дело № 745, вх. рег. № 1828 от 18.06.2020г. на Служба по вписванията – гр. Разлог и разработка на правоспособно лице по кадастър.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 38220.31.18, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти собственик е записан УСЕН МУСОВ СТАРКОВ.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК-Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-116876-05.03.2020г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49,  вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление                № 01-116876-05.03.2020г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 14.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 22.10.2020г.

    
ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg