Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24855-14.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НАСЛЕДНИЦИ НА ЙОВЕ КОСТАДИНОВ КОЛЧАГОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-463633-08.10.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банско, общ. Банско за поземлен имот с идентификатор 02676.117.99, находящ се в землището на гр. Банско, общ. Банско.
Изменението се състои в заличаване на ЙОВЕ КОСТАДИНОВ КОЛЧАГОВ  и вписване на ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЛЧАГОВ И КОСТАДИН ИВАНОВ КОЛЧАГОВ с документ Нотариален акт № 52 том 32 рег. 7362 дело 6727 от 01.09.2008г., издаден от Слижба по вписванията-РС-Разлог.
Изменението засяга имот с идентификатор 02676.117.99, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 14.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 22.10.2020г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg