Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24840-13.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ВЕНЕТА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА
Подразделения

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление вх. № 01-370527-18.08.2020 г. от МЕТАЛХИМ - ХОЛДИНГ АД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44063.6226.3783, 44063.6226.2285, 44063.6226.2283, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община.
Изменението се изразява в коригиране южната и част от източната граница на имот с идентификатор 44063.6226.2283, по приложената скица – проект №  15-789079-28.08.2020 г. в съответствие с границите на имот УПИ XXX-2283,2284,  кв. 105, по действащия регулационен план на м.“с.Лозен“, одобрен със заповед № РД-09-50-602/ 10.11.1998 г., по проект от правоспособно лице.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-370527-18.08.2020 г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-370527-18.08.2020 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имоти  44063.6226.3783, 44063.6226.2285, 44063.6226.2283, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: копие на скица – проект № 15-789079-28.08.2020 г.

            НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                 ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 15.10.2020 г.
 

slogan bg