Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24823-10.09.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЦВЕТАН БОГДАНОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-419020-28.07.2021г. от „МАПЕКС“ АД, като пълномощник на ЛАЗАРЕТА ЦВЕТАНОВА ЙОСИФОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-233968-11.08.2021 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 46721.3851.75, 46721.3851.76, 46721.3851.976, 46721.3851.1000 и 46721.3851.1001 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Мало Бучино, район „Овча Купел“, Столична община, одобрена със Заповед №РД-18-15/17.03.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се извършва по скица-проект №15-887212-11.08.2021г. и се изразява в промяна на границите на поземлен имот с идентификатор 46721.3851.1000 в съответствие с границите на УПИ IV-75, кв. 4 по действащ регулационен план на м. „с. Мало Бучино“, одобрен със Заповед №132/05.10.1989г. и се извършва въз основа на представен проект на правоспособно лице по ЗКИР, документ за собственост –Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията гр. София на 14.12.1998г., като акт № 82, том LXXXIV, рег. 24212, дело 19997 и приложени документи.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-419020-28.07.2021г., въз основа на което е издадено Удостоверение № 25-233968-11.08.2021г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-419020-28.07.2021г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение 
на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 46721.3851.75, 46721.3851.76, 46721.3851.976, 46721.3851.1000 и 46721.3851.1001 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Мало Бучино, район „Овча Купел“, Столична община, като в срока по чл. 57 от АПК ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18a от АПК.

    Приложения:
    Копие от скица – проект № 15-887212-11.08.2021г.

                        
            НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.09.2021 г.
 

slogan bg