Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24793-13.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
РАДКА ДАМЯНОВА АСЕНОВА НИНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
Подразделения

 На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-333639-29.07.2020 г. от МАЛИНКА ИВАНОВА РИКУС до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.703.1098, находяща се в гр.София, район Слатина, Столична община.
Изменението се изразява в нанасяне на сграда с проектен идентификатор 68134.703.1098.3 и самостоятелен обект с проектен идентификатор 68134.703.1098.3.1 по проект на правоспособно лице по ЗКИР, измервания на място и приложени документи за собственост.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-333639-29.07.2020 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-333639-29.07.2020 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.703.1098, находяща се в гр.София, район Слатина, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

Приложение: Копие от Скица – проект № 15-701435-04.08.2020 г.                                

                    
НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………
/ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.10.2020 г.     
 

slogan bg