Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24747-13.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ГРЕХТЕН АНГЕЛОВА ПАШАЛИЙСКА
ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
Подразделения

        На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-147842-31.03.2020 г. от  ЕМИЛ ПАВЛОВ МИРАСЧИЙСКИ и ЛЮБОМИР ПЛАМЕНОВ ЦЕНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 22304.7891.156, 22304.7891.158, 22304.7891.159, 22304.7891.160, 22304.7891.207 и 22304.7891.157, находящи се в с.Долни Богров, район Кремиковци, Столична община.
Изменението се изразява в коригиране границите на поземлени имоти с  идентификатори 22304.7891.156, 22304.7891.158, 22304.7891.159, 22304.7891.160, 22304.7891.207 и 22304.7891.157 в съответствие с границите на УПИ XVIII-156 и XIX-156, кв. 8, по регулационния план на с. Долни Богров, одобрен със Заповед № РД-09-50-61/ 31.10.2005 г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-147842-31.03.2020 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-147842-31.03.2020 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 22304.7891.156, 22304.7891.158, 22304.7891.159, 22304.7891.160, 22304.7891.207 и 22304.7891.157, находящи се в с.Долни Богров, район Кремиковци, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

Приложение: Копие от Скица – проект  № 15-328606-16.04.2020 г.    

                    
              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………
/ инж.М. Терзийски /
ин проект  № 15-1096941-02.12.2019 ж. Д. Петкова

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.10.2020 г.     
 

slogan bg