Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24683-12.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
Подразделения

На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-237367-10.06.2020г. от АННА ПЕТРОВА НОЧЕВА-МАНОВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.1001.535.1, находяща се в гр. София, район Триадица, Столична община, бул. Патриарх Евтимий № 57.
Изменението се състои в промяна очертанията на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1001.535.1.14, представляващ апартамент, при което се засягат и очертанията на самостоятелен обект с идентификатор 68134.1001.535.1.15, съгласно представени документи за собственост, архитектурни чертежи, геодезически измервания и в съответствие с проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София на тел. 02/8188383 и 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-237367-10.06.2020г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-237367-10.06.2020г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за за сграда с идентификатор 68134.1001.535.1, находяща се в гр. София, район Триадица, Столична община, бул. Патриарх Евтимий № 57, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

   
                    
                         НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ: ......................................................
                                                                                   ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
                                                                                                  

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.10.2020г.
 

slogan bg