Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24593-12.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НАСЛЕДНИЦИ НА СОФИЯ ЯНЕВА СТОИМЕНОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-429525-21.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Кърналово, общ. Петрич за поземлени имоти с идентификатори 40912.23.21, 40912.30.47, находящи се в землището на с. Кърналово, общ. Петрич.
Изменението се състои в заличаване на СОФИЯ ЯНЕВА СТОИМЕНОВА  и вписване на СТОИМЕН ВАНГЕЛОВ КОРЧЕВ  с документ  Нотариален акт № 110 том 2 рег. 501 дело 2251 от 08.03.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.
Изменението засяга имоти с идентификатори 40912.23.21, 40912.30.47, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 12.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 20.10.2020г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg