Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24588-12.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НАСЛЕДНИЦИ НА АНДОН ЛАЗАРОВ БЕЛДАРОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-429196-21.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Марикостиново, общ. Петрич за поземлени имоти с идентификатори 47189.114.9, 47189.34.10, 47189.112.34, находящи се в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич.
Изменението се състои в заличаване на АНДОН ЛАЗАРОВ БЕЛДАРОВ  и вписване на МЛАДЕН КИРИЛОВ БЕЛДАРОВ с документ Нотариален акт № 37 том 9 рег. 2388 дело 1331 от 09.12.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.
Изменението засяга имоти с идентификатори 47189.114.9, 47189.34.10, 47189.112.34, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 12.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 20.10.2020г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg