Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24587-12.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
БОРЯНА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСИЕВА
КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСИЕВ
ДЕТЕЛИНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
ВЕРКА ЯНЕВА МИТКОВА
ПЕНЧО МЕТОДИЕВ ПЕНКОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Иван Шопов заявление с рег. № 01-291846-08.07.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-153373-07.07.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Сушица, общ. Симитли, одобрени със Заповед РД-18-165/19.03.2019г. на ИД на АГКК.
Изменението се  състои в допълване на  сграда с идентификатор 35105.85.7.1 в поземлен имот с идентификатор 35105.85.7, частично попадаща в поземлен имот с идентификатор 35105.85.8 на основание: Геодезическо заснемане и разработка на правоспособно лице по кадастър.
Изменението засяга имот с идентификатор 35105.85.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е вписан ПЕНКО МИТКОВ МИТРЕВ.
 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставяне  на уведомлението, на таблото в приеманта на СГКК-Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-291846-08.07.2020г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-291846-08.07.2020г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като  в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б, от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 12.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 20.10.2020г.
    
ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg