Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24530-09.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ ТЕОДОРА ИВАНОВА РАШЕВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № вх. 07-11236-29.08.2019 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ПОДУЯНЕ  и заявление рег. № 07-15822-16.12.2019 г. относно отстраняване на непълноти и грешки в срок на дефекти по договор за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за район „Подуяне“, е издадена заповед № 18-8440-09.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за самостотелни обекти в сграда с идентификатор 68134.601.319.1, състоящо се в промяна на очертанието на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.601.319.1.37, 68134.601.319.1.38, 68134.601.319.1.40, 68134.601.319.1.41, 68134.601.319.1.43, 68134.601.319.1.44, 68134.601.319.1.46, 68134.601.319.1.47, 68134.601.319.1.49, 68134.601.319.1.50, 68134.601.319.1.52, 68134.601.319.1.53, 68134.601.319.1.55, 68134.601.319.1.56, 68134.601.319.1.58, 68134.601.319.1.59, 68134.601.319.1.61, 68134.601.319.1.62, 68134.601.319.1.64, 68134.601.319.1.65, 68134.601.319.1.67, 68134.601.319.1.68, 68134.601.319.1.70, 68134.601.319.1.71, 68134.601.319.1.73, 68134.601.319.1.74, 68134.601.319.1.76, 68134.601.319.1.77, 68134.601.319.1.79, 68134.601.319.1.80, 68134.601.319.1.82, 68134.601.319.1.83, 68134.601.319.1.85, 68134.601.319.1.86, 68134.601.319.1.88 и 68134.601.319.1.89, въз основа на представен архитектурен чертеж и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8440-09.09.2020 г. на началника на СГКК – София.

Приложение: Копие на Заповед № 18-8440-09.09.2020 г. 

    ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
     ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
    (Със Заповед № 18-8592-14.09.2020 г.)

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.10.2020 г.

slogan bg