Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24488-09.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-ДЮРР БУРХАНОДИН ДЖАЛАЛАДИН САИД-ДЖАХЕД УАЙС БУРХАНОДИН САИД-ДЖАХЕД
Подразделения

На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-243702-12.06.2020г. от ДИМИТЪР НИКОС ПОЛИС, СЕВДАЛИН ГАНЧЕВ ХРИСТОВ, СТОИЛ СТОИЧКОВ УЗУНОВ и НЕЛИ СТОИЧКОВА УЗУНОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55419.6704.3235, 55419.6704.819, 55419.6704.570 и 55419.6704.568, с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община.
Изменението се изразява в промяна на западната, източната и южната граници на поземлен имот с идентификатор 55419.6704.568 в съответствие с границите на имот пл. №568 по кадастралния план на м. „Градище“ по скица-проект №15-559461-29.06.2020г. и се извършва в съответствие с документи за собственост, проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София на тел. 02/8188383 и 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-243702-12.06.2020г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-243702-12.06.2020г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 55419.6704.3235, 55419.6704.819, 55419.6704.570 и 55419.6704.568, с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

    Приложения:
    Копие от скица – проект № 15-559461-29.06.2020г.
                    
                    
                                              ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                         ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
                             Със Заповед №18-8592-14.09.2020г.
 

slogan bg