Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24486-09.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
МИЛАНКА БОРИСОВА МИЛЕВА ХРИСТИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА ДЕНИЧКА БОРИСОВА РАНЧЕВА-ИЛИЕВА СОФРОНИ
Подразделения

На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-272951-29.06.2020г. от Сирануш Киркор Ранчева и Александър Борисов Ранчев  в Службата по геодезия, картография и кадастър София за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 04234.6194.53 и 04234.6929.3454 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.
Изменението се извършва по скица-проект №15-615036-13.07.2020г. и се изразява в нанасяне на поземлени имоти с идентификатори 04234.6194.80 и 04234.6929.3508 в съответствие с УПИ II-27, кв. 4 по действащ регулационен план на м. „в.з. Калфин дол-Симеоново I част“, одобрен със Заповед №114/01.04.1972г., Заповед №РД-50-09-302/26.05.1987г. и Заповед №РД-09-427/13.10.2003г, в съответствие с проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София на тел. 02/8188383 и 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-272951-29.06.2020г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 
01-272951-29.06.2020г., СГКК-София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6194.53 и 04234.6929.3454 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

    Приложения:
    Копие от скица – проект № 15-615036-13.07.2020г.

                            
                                              ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                           ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
                             Със Заповед №18-8592-14.09.2020г.
                                                                                              

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:13.10.2020г.
 

slogan bg