Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24481-09.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЗАНКО МИХАЙЛОВ МАРТИНОВ
Подразделения

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-265195-24.06.2020 г. от ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА ШИШМАНОВА и БИСЕР СТЕФАНОВ КАМБУРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.2052, 68134.2040.1183, 68134.2040.21, 68134.2040.20, район „Витоша“, Столична община.
Изменението се изразява в коригиране границите на имот идентификатор 68134.2040.20, в съответствие със северната, северозападната и южната граница на УПИ XV-20, кв. 2, по действащия регулационен план на м. „Симеоново север“, по приложената скица – проект № 15-596797-08.07.2020 г., по проект от правоспособно лице, документ за собственост.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-265195-24.06.2020 г.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес в приемното време.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-265195-24.06.2020 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2040.2052, 68134.2040.1183, 68134.2040.21, 68134.2040.20, район „Витоша“, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: копие на скица – проект № 15-596797-08.07.2020 г.

                 
                                         ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                       ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
                                                           (със заповед № 18-8592/14.09.2020)

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.10.2020 г.
 

slogan bg