Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24480-09.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
БРАНИМИРА ИВАНОВА НИНЬО
Подразделения

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-234910-09.06.2020 г. от ЕЛИЗАБЕТ МАРИНОВА МИХАЙЛОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.800.512.1 – жилище в сграда на ул. „Драган Цанков” № 32, Столична община, район „Изгрев“, след направен оглед на място и геодезическо заснемане от правоспособно лице, по отношение на което сте заинтересовани лица.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-234910-09.06.2020 г.
Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв.Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-234910-09.06.2020 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение 

на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.800.512.1, район „Изгрев”, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

                                                      ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                       ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
                                                           (със заповед № 18-8592/14.09.2020)

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 12.10.2020 г.
 

slogan bg