Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24406-08.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВИЧ НАЗАЙКИН
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-18054-15.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8313-03.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлени имоти с идентификатори 68134.4329.315, 68134.4329.316, 68134.4329.1652 и 68134.4329.1661, състоящо се в коригиране на западната и южната граници на поземлен имот с идентификатор 68134.4329.315, в съответствие с границите на имот пл. № 315, кадастрален лист 489 от архивен кадастрален план на гр. София, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8313-03.09.2020 г. на началника на СГКК – София и скица-проект към нея.
Приложение: Копие на Заповед № 18-8313-03.09.2020 г. и копие на скица - проект № 15-88478-29.01.2020 г.

    ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
     ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
    (Със Заповед № 18-8592-14.09.2020 г.)

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 12.10.2020 г.
 

slogan bg