Премини към основното съдържание

Изх. № 24-24405-08.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ВИКТОР ВИКТОРОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
Подразделения

         На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-380380-24.08.2020 г. от ЛЮДМИЛА ДАНАИЛОВА ХРИСТОВА     чрез пълномощник РЕНИ КРУМОВА ПАНЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2701.950 и 12084.2701.1138, находящи се в с.Волуяк, район Връбница, Столична община.
Изменението се изразява в коригиране на югоизточната граница на поземлен имот с идентификатор 12084.2701.950 в съответствие с югоизточната граница на имот пл. № 950, заснет 1980, нанаесен в кадастрален лист А-8-4-Г, нанесен по неодобрения план на гр. София, с. Волуяк, съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-380380-24.08.2020 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-380380-24.08.2020 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2701.950 и 12084.2701.1138, находящи се в с.Волуяк, район Връбница, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

Приложение: Копие от Скица – проект № 15-821668-08.09.2020 г.                        

 Из
    ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА /
    /Със Заповед № 18-8592-14.09.2020 г./

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 12.10.2020 г.     
 

slogan bg