Премини към основното съдържание

Изх. № 24-23842-05.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ЛЪЧЕЗАР ПРОДАНОВ ВИДЕВ ГР. СЛИВЕН, УЛ. „ВЕРИЛА“, БЛ. 3 ВХ. Б, АП. 2 ДО: МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ГУНЧЕВА ГР. НОВА ЗАГОРА, УЛ. „ЯНКО САКЪЗОВ“ №45 ДО: ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ С. КОРТЕН, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА, УЛ. „БРИГАДИРСКА № 31 ДО: РАДКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА С. ЧЕРВЕНАКОВО, ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ДО: МАРИЯ ДИНЕВА ХРИСТОВА ГР. СЛИВЕН, Ж.К. „СИНИ КАМЪНИ“ БЛ.6, ВХ. Е, АП.2 ДО: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХРИСТОВ ГР.ЦАРЕВО, ОБЛ. БУРГАС, КВ. „ВАСИЛИКО“ УЛ. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ №2 ДО: ЕМИЛИЯН ПЕТРОВ ХРИСТОВ ГР. БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ. 50, ЕТ. 16, АП. 111 ДО: РАДОСВЕТА ПЕТРОВА ХРИСТОВА ГР. СЛИВЕН, Ж.К. „СИНИ КАМЪНИ“ БЛ. 6 ВХ. Е, АП. 2 ДО: ИВАНКА ПЕТКОВА КАРАМФИЛОВА ГР. СЛИВЕН, Ж.К. „ДАМЕ ГРУЕВ“ БЛ.1, ВХ. В, АП. 1 ДО: КИРИЛКА ДИМИТРОВА НОТЕВА ГР. НОВА ЗАГОРА, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №81 ДО:ПЕТЯ КОЛЕВА ЙОРДАНОВА ГР. КОСТИНБРОД, ОБЛ. СОФИЯ УЛ. „ОХРИД“ 78 ДО: ДЕЯН КОЛЕВ ПЕТКОВ ГР. НОВА ЗАГОРА, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №81 ДО: ДИМИТЪР КОЛЕВ ПЕТКОВ ГР. НОВА ЗАГОРА, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №81
Подразделения

    В изпълнение на чл. 53, ал.1, т.3 от ЗКИР и във връзка с чл.53, ал.2 от ЗКИР по заявление с вх.№ 01-431943-23.09.2020г., подадено от ИВАНКА ПЕТКОВА КАРАМФИЛОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Сливен е извършено изменение на  кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за имот с идентификатор 04443.63.47  по одобрената кадастралната карта на гр.Сливен, касаещо вписване на ПЕТКО НОТЕВ КОСТАДИНОВ със Съдебно решение по дело № 1207 от 14.03.2000 г. на Сливенски окръжен съд и Решение №1 от 09.04.2001 г. на ПК - гр.Твърдица.
Изменението се състои в:
ДАННИ ПРЕДИ ПРОМЯНАТА:
I.    Поземлен имот 04443.63.47, м. АДАТА, с. Близнец, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 18808 кв. м, стар номер 063047 
Собственици: 
1.    ЛЪЧЕЗАР ПРОДАНОВ ВИДЕВ, Нотариален акт № 112 том VI рег. 1678 дело 918 от 09.04.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Сливен
2.    Н-ци на ГЕОРГИ ХРИСТОВ НИКОЛОВ, Решение 3.01 от 29.06.1999 г. на ОСЗ - Сливен

ДАННИ СЛЕД ПРОМЯНАТА:
II.    Поземлен имот 04443.63.47, м. АДАТА, с. Близнец, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 18808 кв. м, стар номер 063047 
Собственици: 
1.    ЛЪЧЕЗАР ПРОДАНОВ ВИДЕВ, Нотариален акт № 112 том VI рег. 1678 дело 918 от 09.04.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Сливен;
2.    ПЕТКО НОТЕВ КОСТАДИНОВ, Съдебно решение № 1207 от 14.03.2000г., издаден от СЛОС; Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № 1 от 09.04.2001г., издаден от ПК. 
Във връзка с  чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс, чрез настоящото писмо, Ви съобщаваме за извършените изменения.
Данните в КККР са актуализирани на 05.10.2020 г.

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:    .......................    ..................        
                                                                                                   / инж.Теодора Балулова /

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:13.10.2020г
*Дата на сваляне от табло:20.10.2020г
 

slogan bg