Премини към основното съдържание

Изх. № 24-22411/18.09.2020г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
Бранимир Савов Савов
гр. Видин, ул. „Момчил Войвода“ № 14
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с рег. № 01-394837-01.09.2020г. от Вилхелм Миленков Елисеев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин е започната процедура по изменение на кадастралната карта /КК/ и кадастралния регистър /КР/ на гр. Видин,  общ. Видин, обл. Видин за поземлен имот с идентификатор 10971.509.275, сгради с идентификатори 10971.509.275.1, 10971.509.275.2 с адрес:                гр. Видин, ул. „Преславска“ № 56. 
Изменението се извършва въз основа на геодезически измервания от лицензирано лице по чл.17 от ЗКИР. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление с рег. № 01-394837-01.09.2020г. и в случай на несъгласие с исканите изменения да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Видин, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 71 или да ги предоставите в приемната на СГКК - Видин на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление с 
рег. № 01-394837-01.09.2020г., СГКК – Видин  ще продължи процедурата по изменение кадастралната карта /КК/ и кадастралния регистър /КР/ на гр. Видин, общ. Видин. 

С уважение,
инж. Владимир Гергов
/Началник на Служба по геодезия, 
картография и кадастър гр. Видин/

Дата на поставяне на таблото в СГКК Видин: 14.10.2020г
Дата на сваляне от таблото: 28.10.2020г

slogan bg