Премини към основното съдържание

Изх. № 24-21936-14.09.2020г

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СЕВДИЕ ОСМАНОВА
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №34 ВХ.Б ЕТ.7 АП.43
АНТОНИЯ АТАНАСОВА
ГР. ВАРНА
УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №7 ЕТ.4 АП.8
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-394697-01.09.2020г. от Иван Добрев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-209592-31.08.2020г. е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Търговище за поземлени имоти с идентификатори 73626.509.535, 73626.509.16, 73626.509.18, 73626.509.18, 73626.509.26, 73626.509.27, 73626.509.490, 73626.509.565 и 73626.509.578 с администратиен адрес гр. Търговище, ул. „Александър Стамболийски“ №16, ул. „Александър Стамболийски“ №14, ул. „Александър Стамболийски“ №10, ул. „Лудогорие“ №2А,  ул. „Лудогорие“ №2, ул. „Лудогорие“ №3 и ул. „Лудогорие“ №1, одобрени със заповед РД-18-18/17.06.2005г. на Изпълнителня директор на АГКК. Производството е за промяна на одобрени КККР има и своето правно основание в чл. 51, ал. 2 и чл. 54, ал.4 от ЗКИР. 
Видно от приложените към документите на молителя скици-проект, целта на исканото изменение е промяна на границата между поземлени имоти с идентификатори 73626.509.535, 73626.509.16, 73626.509.18, 73626.509.18, 73626.509.26, 73626.509.27, 73626.509.490, 73626.509.565 и 73626.509.578 и  се извършва въз основа на скица-проект №15-836696-14.09.2020г., копие от която Ви изпращаме като приложение към настоящето писмо, във връзка с чл. 34, ал.1 от АПК;
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-374070-19.08.2020г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-209592-31.08.2020г. и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 – с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на е-mail: targovishte@cadastre.bg.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-394697-01.09.2020г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на КККР за поземлени имоти с идентификатори 73626.509.535, 73626.509.16, 73626.509.18, 73626.509.18, 73626.509.26, 73626.509.27, 73626.509.490, 73626.509.565 и 73626.509.578 с администратиен адрес гр. Търговище, ул. „Александър Стамболийски“ №16, ул. „Александър Стамболийски“ №14, ул. „Александър Стамболийски“ №10, ул. „Лудогорие“ №2А,  ул. „Лудогорие“ №2, ул. „Лудогорие“ №3 и ул. „Лудогорие“ №1,, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт заповед за изменение на КККР.
Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /

Дата на поставяне на таблото: 12.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото: 19.10.2020г.
Длъжностно лице: Снежана Георгиева – гл.спец. АО
 

slogan bg