Премини към основното съдържание

Изх. № 24-21930-14.09.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
МИНЧО РАЙКОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ БУЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ“ №45 ВХ.Б ЕТ.7 АП.52 СНЕЖАНА ДОНЧЕВА-АЛЕКСАНДРОВА ГР. СОФИЯ БУЛ. „БРАТЯ БЪКСТОН“ №40 ВХ.Б ЕТ.15 АП.40 РУСАЛИНА ДИМИТРОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „НИКИФОР БОГДАНОВ“ №5 ЕТ.3 АП.5
Подразделения

   На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53, ал. 1, т. 2 от ЗКИР,  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-371928-19.08.2020г. от Минчо Райков чрез пълномощника си адв. Орлин Симеонов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТРЪГОВИЩЕ е започната процедура по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.332.1.25, адрес гр. Търговище, ул. „Никифор Богданов“ №3 ет.1 ап.1.
Изменението се изразява в записване в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на наследници на Георги райков Георгиев с документ за собственост Нотариален акт №163 от 20.07.1973г., издаден от Районен съд Търговище, том I, дело 183.
След извършена проверка се установи, че за СОС с идентификатор 73626.507.332.1.25 в КРНИ са записани като собственици Снежана Василева Дончева-Александрова и Русалина Дончева Димитрова с документ за собственост Нотариален акт №65 от 21.08.1992г.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-371928-19.08.2020г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 – с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на е-mail: targovishte@cadastre.bg.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-398298-02.09.2020г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 73626.507.332.1.25, адрес гр. Търговище, ул. „Никифор Богданов“ №3 ет.1 ап.1.
За извършеното изменение в КРНИ ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството по заявление № 01-371928-19.08.2020г., СГКК - Търговище за изменение на КРНИ може да продължи.
   Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 12.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото: 19.10.2020г.
Длъжностно лице: Снежана Георгиева – гл.спец. АО
 

slogan bg