Премини към основното съдържание

Изх. № 24-21702-10.09.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ДЕЛЧО МАНОЛОВ МАНОЛОВ
УЛ. „ИВАН ДОКУЗОВ“ № 10
ГР. ЧИРПАН
Подразделения

С настоящото Ви уведомяваме, че Красимир Пенев Ботев и Петко Пенев Ботев са подали пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-393606-31.08.2020 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри на гр. Чирпан.
За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Стара Загора относно поземлени имоти с идентификатори 81414.502.1414, 81414.502.1415, 81414.502.1416 и 814.502.1417 съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. 
Проектът за изменение включва коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 81414.502.1415 съгласно границите съответно на УПИ IX1415, кв. 63 по действащия план за регулация на гр. Чирпан, одобрен със Заповед № РД 09-35 от 16.01.1996 г. За нанасянето на промяната са приложени: Нотариален акт № 167, том II, рег. № 919, дело № 3693 от 29.12.1996г., издаден от Чирпански районен съд и проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. С изменението се засягат границите и площта на поземлен имот с идентификатор 81414.501.1414 с вписани в кадастралния регистър собственици Янко Димитров Янков, Димитър Янков Янков и Делчо Манолов Манолов, 81414.502.1416 с вписани в кадастралния регистър собственици Стефан Петков Жеков и Тодорка Стайкова Жекова и 81414.502.1417 собственост на Момка Стефанова Пеева.
Съгласно вписаните в кадастралния регистър данни за засегнатите от изменението имоти сте заинтересовано лице по исканото изменение 
С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 70, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства. 
                                     

 Началник на СГКК – Стара Загора:..................................
                                                            (инж. Дияна Балева)
МС

Дата на залепване на таблото в СГКК: 12.10.2020 г.
 

slogan bg