Премини към основното съдържание

Изх. № 24-21308-09.07.2024 .

Документи
24-21308.pdf (76.2 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
Дo: Собствениците на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.661.480.1
Подразделения
Шумен

УВЕДОМЛЕНИЕ

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 81, ал. 4, т. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за ССПКККР, с настоящето Ви уведомяваме, че
по повод Заявление вх. № 01-345636-24.06.2024 г., СГКК-Шумен започва производство по изменение на КККР, относно отстраняване на непълнота в кадастралната карта на гр. Шумен. 
Изменението се състои в нанасяне на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.480.1, за който вие се явявате заинтересовано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за ССПКККР, в срок от 7 дни от датата на получаване на настоящото уведомление, можете да се запознаете с проекта за изменение и да изразите мотивирано писмено становище.
Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. Съединение № 107, ет. 5.
На основание чл. 35 от АПК, във връзка с чл. 70, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за ССПКККР, след изясняване на фактите и обстоятелствата и преценяване на тяхната основателност, административния орган ще се произнесе с издаване на индивидуален административен акт, за който ще бъдете уведомени  по реда на чл. 61 от АПК.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страница на АГКК: 10.07.2024 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от ел. страница на АГКК: 18.07.2024 г.

     Началник на СГКК – гр. ШУМЕН:…………………
                                                                                                        /инж.  С. Василев

slogan bg