Премини към основното съдържание

Изх. № 24-2051-22.01.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО МОМЧИЛ АТАНАСОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПИРИН“ №6 ЕТ.3 АП.10 ДИМО ВАСИЛЕВ ПАНЧЕВ С. ГЕЦОВО УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №10
Подразделения

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, и чл.53б от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-27774-20.01.2021г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-11894-20.01.2021г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизираните територии за поземлени имоти с идентификатори 57008.88.9, 57008.88.7, 57008.87.107 с адрес с. Подгорица, общ. Търговище, обл. Търговище, одобрена със заповед РД-18-45/29.06.2017г. на Изпълнителня директор на АГКК. 
Изменението се изразява в промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 57008.88.9, 57008.88.7, 57008.87.107  и  се извършва въз основа на скица-проект №15-51948-22.01.2021г., копие от която Ви изпращаме като приложение към настоящето писмо, във връзка с чл. 34, ал.1 от АПК.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-3193-06.01.2021г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-11894-20.01.2021г. и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите, исканията и възраженията може да изпратите до СГКК-Търговище на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 – с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на е-mail: targovishte@cadastre.bg.
При непредставяне на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-27774-20.01.2021г., СГКК - Търговище ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 57008.88.9, 57008.88.7, 57008.87.107 с адрес с. Подгорица, общ. Търговище, обл. Търговище, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт заповед за изменение на КККР.
  Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

                                                             Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 22.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 01.03.2021г.
Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg