Премини към основното съдържание

Изх. № 24-15986-26.05.2023

Документи
nastq.pdf (755.04 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НАСТАСИЯ НЕДЕЛЧЕВА СОТИРОВА МИРОСЛАВ БОРИСОВ ВЕЛИКОВ
Подразделения
Благоевград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО, 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 56, ал. 10 от Наредба РД -02-20-5 от 15.12.2016г., Ви уведомявам, че по повод подадено Заявление с вх. № 01-205879-10.04.2023г. на СГКК Благоевград е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 05606.17.178, находящ се в землището на с. Борово, общ. Гоце Делчев, м. МАНТАРА.
Изменението се състои в заличаване от КРНИ на АНГЕЛ ИЛИЕВ ДЖАЛОВ като собственик на поземлен имот с идентификатор 05606.17.178, с документ Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 4766 от 30.04.1996г., издаден от ПК ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ и вписване на  ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ЛИМАНОВ като собственик, с документ Нотариален акт  за покупко – прадажба № 75 том 6 рег. 1335 дело 1089 от 03.04.2023г., издаден от службата по вписвания ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Уведомяваме Ви, че СГКК Благоевград като административен орган не може да преценява действителността и истинността на представените документи за собственост, поради което документът се записва в кадастралния регистър на недвижимите имоти и се заличават предходно записаните лица и актове, удостоверяващи  провото им на собственост – съставени преди представения документ. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданско правен ред.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 26.05.2023г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 05.06.2023г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg