Премини към основното съдържание

Изх. № 24-15825-25.05.2023 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО МИХАЕЛА ТОДОРОВА ГР. СОФИЯ
Подразделения
Стара Загора

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във възка с чл. 18а, ал.10 от АПК, Ви уведомяваме, че Ангел Тодоров и Росица Тодорова са подали пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-228032-21.04.2023г., с което желаят да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗКИР, във връзка с чл.81в от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ одобрените кадастрална карта и регистри за землището   на гр. Казанлък, обл.Стара Загора. 
За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за заявеното изменение, следва да променим кадастралната карта и регистри относно имот с идентификатор 35167.192.278, съгласно проект за изменение на КККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. 
Проектът за изменение включва нанасяне на съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 35167.192.278. За изменението са приложени Нотариален акт № 18, том XXI, вх. рег. № 6210, дело № 4161 от 04.08.201г.  и проект за изменение на КККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. 
Съгласно вписаните в кадастралния регистър данни за засегнатият от изменението имот и наличните по преписката документи и материали сте заинтересувано лице по исканото изменение. 
На основание чл.34, ал.3 АПК в седемдневен срок, считано от датата на свалянето му от табло в офиса на СГКК - Стара Загора и електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление вх. № 01-204630-07.04.2023 г. въз основа на което е издадено Удостоверение № 25-112837-11.04.2023 г. за приет проект и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-204630-07.04.2023 г., СГКК – Стара Загора ще продължи процедурата по изменение на КККР на гр. Стара Загора по реда на чл.51, ал.1, т.3 от ЗКИР, като в срока по чл. 57 АПК ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 5, т. 1  от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а АПК.

Началник на СГКК – Стара Загора:..................................
/инж. Дияна Балева/ 
НТ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 25.05.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 01.06.2023 г.
 

slogan bg