Премини към основното съдържание

Изх. № 24-15407-08.06.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО „МАРК ПЛЕЙН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД ДО ВЕСЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ ПАВЛОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление рег. № 01-147425-18.03.2021  г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-98276-08.04.2021 г.е  започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 17275.501.130; 17275.501.131; 17275.501.134,  с.Горун, община Шабла, област Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-20-30.03.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се изразява в прилагане на регулация за УПИ V-73; VI-73; VII-73 кв.2 А 
и се извършва въз основа на изготвен проект за изменение на КК.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК Добрич и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по Заявление рег. № 01-147425-18.03.2021  г. , въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-98276-08.04.2021 г, в сградата на СГКК Добрич, гр. Добрич, бул. „Добрудж“ № 28 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Добрич, бул. „Добрудж“ № 28.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по Заявление № 01-147425-18.03.2021  г. , СГКК Добрич ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 17275.501.130; 17275.501.131; 17275.501.134,  с.Горун, община Шабла, област Добрич, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4  от ЗКИР. 
За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Приложение: скица-проект № 15-502088-13.05.2021 г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 10.06.2021  г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 16.06.2021. г.

НАЧАЛНИК НА СГКК ДОБРИЧ : ...................................

    Инж. ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ 
 

slogan bg