Премини към основното съдържание

Изх. № 24-14688-01.06.2021г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ТОДОР ДЖЕНЕВ ДЖЕНЕВ УЛ. „СТОЯН ЗАИМОВ“ № 27 ГР. ЧИРПАН
Подразделения

С настоящото Ви уведомяваме, че Мартин Найденов Дженев, е подала пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-285179-28.05.2021г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри  на гр. Чирпан, обл. Стара Загора.
За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Чирпан относно сграда с идентификатор 81414.502.496.1 съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. 
Проектът за изменение включва нанасяне в кадастралната карта и регистри на нови самостоятелни обекти на първи, втори и трети етажи в сграда с идентификатор 81414.502.496.1, с новоопределени идентификатори: 81414.502.496.1.1 и 81414.502.496.1.2, с предназначение „жилище, апартамент“, 81414.502.496.1.3 и 81414.502.496.1.4, с предназначение „гараж в сграда“, 81414.502.496.1.5 и 81414.502.496.1.6, с предназначение „за склад“. За нанасянето на новите обекти на кадастъра са приложени: Нотариален акт № 229, том II, дело 541 от 15.09.1983г., Разрешение за строеж № 19 от 04.08.1983г., Удостоверение по чл. 202 от ЗУТ № УТ 402-001 от 15.03.2021г. и проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР. Съгласно наличните по преписката документи и материали сте заинтересовано лице по исканото изменение.
С оглед на изложеното по – горе и чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК - Стара Загора и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства. 

           Началник на СГКК – Стара Загора:..................................
/ инж. Дияна Балева/

КС

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 10.06.2021 г.
 

slogan bg