Премини към основното съдържание

Изх. № 24-1467-14.01.2022

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН ДИНЕВ ГОГОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод подадено Заявление вх.                                                                     № 01-617639-03.11.2021г. на СГКК Благоевград е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 40912.116.22 м.“ДОЛНИ ЛАКИ“ и 40912.88.30 м.“КАПАНЛЪКО“, находящи се в землището на                            с.Кърналово, общ. Петрич, обл. Благоевград..

Изменението се състои във вписване и на СТЕФАН СТОЯНОВ ГОГОВ  с  1/1  ид. част от правото на собственост върху поземлени имоти с идентификатори 40912.116.22 и 40912.88.30, с документ Нотариален акт № 52 том 2 рег. 343 от 26.02.2021г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори 40912.116.22 и 40912.88.30, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е записан СТОЯН ДИНЕВ ГОГОВ.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 14.01.2022г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 24.12.2022г..

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :
/ инж. Валери Тимев /

slogan bg