Премини към основното съдържание

Изх. № 24-1453-14.01.2022

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СТОЯН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ МИЛКО КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
Подразделения

    УВАЖАЕМИ ГОСПДОИН СТОЯНОВ,
    
    На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Даниела Паризова – пълномощник на Община Благоевград заявление с рег. № 01-523112-17.09.2021г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-261899-07.09.2021г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Бучино, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-138/13.03.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК.
Изменението се  състои в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 07168.57.610, 07168.57.601, 07168.57.595, 07168.57.266, 07168.57.265, 07168.46.610, 07168.46.41, 07168.46.36, 07168.46.34, 07168.46.33, 07168.46.32, 07168.46.31, 07168.46.29, 07168.46.27, 07168.46.26, 07168.46.25, 07168.46.24, 07168.46.23, 07168.46.22, 07168.46.11, 07168.46.9, 07168.46.8, 07168.46.7, 07168.46.6, 07168.46.5, 07168.46.4, 07168.46.3, 07168.46.2 и 07168.46.1 и допълване на нови поземлени имоти с идентификатори 07168.46.42, 07168.46.43, 07168.46.44, 07168.46.45 и 07168.57.267, на основание геодезическо заснемане на полски път и разработка на правоспособно лице по кадастър.
Изменението засяга поземлен/и имот/и, за който/които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан/а като собственик или носител на друго вещно право.
 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК Благоевград и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-523112-17.09.2021г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-523112-17.09.2021г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като  в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.01.2022г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 24.01.2022г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg