Премини към основното съдържание

Изх. № 24-1330-13.01.2022г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ЛИЛЯНА РАНГЕЛОВА ДУДЕКОВА ТОДОР СТОИЛОВ ТОДОРОВ НИКОЛАЙ СТОИЛОВ ТОДОРОВ ДИАНА БОЖИДАРОВА ТОДОРОВА АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА РУМЯНА СТОЯНОВА ТОТЕВА РОЛИНА БОГДАНОВА ТИНКОВА РУМЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА АНАСТАС АСЕНОВ ГЕЛЕВ
Подразделения

 На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), ), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК,   Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-473079-13.10.2020 г. от ДЮЛКА ГРОЗДАНОВА СТОИМЕНОВА, чрез БОРИСЛАВ ЯНАКИЕВ СТОИМЕНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 00357.5359.2306, находящ се в гр. Нови Искър, район Нови Искър, Столична община.
                Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 00357.5359.2357, по скица-проект № 15-1004322-27.10.2020 г., в съответствие с Решение № 2182Р от 19.05.2008 г. на ОСЗГ „НОВИ ИСКЪР“, влязло в сила на 11.06.2008 г. и се извършва въз основа на проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок от датата на  залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София и публикуване на електронната страница на АГКК, следва на  02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и 

имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. 01-473079-13.10.2020 г. 
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-473079-13.10.2020  г. на СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 00357.5359.2306, находящ се в гр. Нови Искър, район Нови Искър, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: копие на скица – проект № 15-1004322-27.10.2020 г.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:
                 ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.01.2022г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 24.01.2022г.

slogan bg