Премини към основното съдържание

Изх. № 24-13222-27.04.2023г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ ДИМИТРОВ
Подразделения
Търговище

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 1, т. 3 от  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег.№ 01-146652-14.03.2023г., подадено на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на данни в кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  (КРНИ) на гр. Търговище за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.139.2.30 гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, състоящо се в записване в КРНИ на Стойчо Йорданов Божилов и Росица Йорданова Георгиева като съсобственици с Нотариален акт № 102 том VIII рег. 3298 дело 3633 от 28.11.1997г., издаден от Търговищки районен съд с 4/6 идеални части и заличаване в КРНИ на Димитър Йовчев Димитров и Светлана Йовчева Димитрова като собственици с документ Нотариален акт №37 том I дело 166 от 23.01.1997г. издаден от Търговищки районен съд.
Изменението засяга самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.507.139.2.30, за който в КРНИ сте записани като собственици или носител на друго вещно право.

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
със Заповед №18-730-19.01.2023г.                     /инж. Ф. Салиева/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:25.05.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 02.06.2023 г.
 

slogan bg