Премини към основното съдържание

Изх. № 24-1314-13.01.2022г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО КЛС – 2 ЕООД ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ДОЙЧИНОВА
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК,  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-340470-22.06.2021г. от ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и приет проект за изменение с удостоверение № 25-176408-17.06.2021г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.6721.173, 68134.6721.403, 68134.6721.241, 68134.6721.236, 68134.6721.234, 68134.6721.233 и 68134.6721.232, находящи се в гр. София, район Панчарево, Столична община,  одобрена със заповед № РД-18-21/10.02.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се изразява в промяна границите на поземлени имоти с идентификатори 68134.6721.173, 68134.6721.403, 68134.6721.241, 68134.6721.236, 68134.6721.234, 68134.6721.233 и 68134.6721.232 по скица - проект № 15-737604-07.07.2021г., като се нанася поземлен имот с проектен идантификатор 68134.6721.1839, в съответствие с границите на поземлен имот план. № 1319, кад. лист 693, кв. Горубляне, гр. София, съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и документ за собственост.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от датата на  залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София и публикуване на електронната страница на АГКК, следва на тел. 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към 

заявление рег. № 01-299773-03.06.2021г., въз основа на което е издадено удостоверение № 25-176408-17.06.2021г. 
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,  ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-340470-22.06.2021г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.6721.173, 68134.6721.403,68134.6721.241, 68134.6721.236, 68134.6721.234, 68134.6721.233 и 68134.6721.232, находящи се в гр. София, район Панчарево,  като в срока по чл. 57 от АПК ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18a от АПК.
Приложение: Копие от Скица – проект

                        

        НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:
                    ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.01.2022г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 24.01.2022г.
 

slogan bg