Премини към основното съдържание

Изх. № 24-12349-20.04.2023г.

Документи
u61-kr-125156-t.pdf (353.71 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ГЕНОВЕВА АСЕНОВА ЗЛАТЕВА
Подразделения
Търговище

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 1, т. 2 от  Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег.№ 01-125156-02.03.2023г., подадено на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на данни в кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  (КРНИ) на гр. Попово за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 57649.503.2091.3.12 гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище, състоящо се в записване в КРНИ на Светлозара Найденова Иванова с документ Нотариален акт №23 том XIV вх.6237 дело 2659 от 12.12.2013г. издаден от АВ-Служба по вписванията гр. Попово и заличаване в КРНИ на Геновева Асенова Златева като собственик с Няма документ за собственост.
Изменението засяга самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 57649.503.2091.3.12, за който в КРНИ сте записани като собственици или носител на друго вещно право.

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
със Заповед №18-730-19.01.2023г.                     /инж. Ф. Салиева/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:25.05.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 02.06.2023 г.

slogan bg