Премини към основното съдържание

изх. No 24-12071-28.04.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
„МАРЛЕНА“ ООД СТЕПАН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-135385-12.03.2021г. от ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и издадено удостоверение № 25-149681-02.07.2020г., придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда в имот с идентификатор 68134.305.275, находяща се в район „Възраждане“, Столична община, одобрена със със заповед № РД-18-32/01.04.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се изразява в нанасяне на сграда с идентификатор 68134.305.275.2, съответстваща на гараж, състоящ се от гаражни клетки, съгласно извършени геодезически измервания и представени документи, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-157362-10.04.2020 г., въз основа на което е издадено удостоверение № 25-149681-02.07.2020г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-135385-12.03.2021г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда в имот с идентификатор 68134.305.275, находяща се в район „Възраждане“, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.
    
                НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
 

slogan bg